Op zoek naar ikb regeling gemeente?

 
ikb regeling gemeente
Individueel keuzebudget IKB VNG.
23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB. maandag 23 januari 2017 Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB. donderdag 10 november 2016 CARUWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB. woensdag 29 juni 2016 IKB regeling. Meer publicaties over Individueel keuzebudget IKB.
reachstacker
Hoe wordt het IKB opgebouwd? VNG.
Als op 1 januari 2017 de IKB regeling gaat gelden, wordt tegelijkertijd hoofdstuk 4a en de daarop gebaseerde lokale cafetariaregeling ingetrokken. U kunt uw IKB inzetten voor de doelen uit de IKB regelingen of de doelen die uw werkgever hieraan heeft toegevoegd.
lening
Gemeente Heusden Regeling individueel keuzebudget IKB gemeente Heusden.
Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding. Deze regeling wordt aangehaald als Regeling individueel keuzebudget IKB gemeente Heusden en treedt in werking op 1 januari 2017. Aldus besloten in de collegevergadering van de gemeente Heusden van 6 december 2016. Het college van Heusden.;
kredieten
Artikel 3.28 opbouw IKB Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam.
Artikel 3.32 uitbetaling IKB bij einde dienstverband. Artikel 3.33 wet en regelgeving. Artikel 3.34 vervallen. 6 Overige individuele keuzemogelijkheden. Artikel 3.35 verkoop van vakantie-uren. Artikel 3.36 inruil voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Artikel 3.37 overgangsbesluit Hoofdstuk 3. 4 Arbeidsduur, werktijden en spaaruren PDF. 5 Uitwisseling arbeidsvoorwaarden Cafetariamodel vervallen 1 januari 2017 ZD2016-005434 PDF. 6 Vakantie en verlof PDF. 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid PDF. 8 Ziektekosten PDF. 9 Verplaatsingskosten PDF. 10 Opleiding en ontwikkeling PDF. 11 Overige rechten en plichten PDF. 12 Ontslag PDF. 13 Ordemaatregelen en disciplinaire straffen PDF. 14 Sparen VERVALLEN PDF. 15 Organisatorische rechten PDF. 16 Reorganisatie en sociaal plan PDF. 17 Sollicitatiecode PDF. 18 Personeelsdossier PDF. 19 Klachtenregeling over ongewenst gedrag PDF. 20 Seniorenregelingen PDF. 21 Rechtspositieregeling Ambulancezorgpersoneel gemeente Amsterdam PDF. 22 Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs PDF. 23 Arbeidsvoorwaarden bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand PDF. 24 Topfuncties vervallen 1 januari 2015 BD2014-011113 PDF. 25 Stagiair, trainee, duale student, ambtenaar met een aanstelling op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en ambtenaar met een aanstelling op grond van de Regeling in en doorstroombanen PDF.
Lokale IKB-regeling gemeente Zeist 2017.
tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Zeist.; Lokale IKB-regeling gemeente Zeist 2017. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder.: De ambtenaar in de zin van artikel 11, onder a van de CAR-UWO. Het verschil met betrekking tot de vergoeding voor woon-werkverkeer tussen het bedrag dat fiscaal onbelast mag worden vergoed aan een medewerker en het bedrag dat daadwerkelijk door de werkgever voor woon-werkverkeer wordt vergoed. Individueel KeuzeBudget IKB.
Individueel keuzebudget IKB CAR-UWO.
Er is geen vrijheid om lokaal van deze regeling af te wijken. Onder de IKB-regeling wijzigt de pensioengrondslag niet als iemand kiest voor geld of voor verlof. Bepalend daarvoor is of de bron vóór de invoering van het IKB pensioengevend was.
Uitbetalen IKB meest populair onder ambtenaren Gemeente.nu.
Toch zou een enkeling graag meer opties hebben voor bijvoorbeeld een aanvulling op het pensioen: Ik zou het een meerwaarde vinden van het IKB als je ook een extra belastingvrije storting in je pensioenfonds zou kunnen doen, aldus een van de respondenten.
Regeling Individueel Keuzebudget GR MijnGemeenteDichtbij.
Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Regeling Individueel Keuzebudget IKB Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie MijnGemeenteDichtbij. Officiële naam regeling Regeling Individueel Keuzebudget IKB Gemeenschappelijke Regeling MijnGemeenteDichtbij. Citeertitel Regeling Individueel Keuzebudget GR MijnGemeenteDichtbij.

Contacteer ons