Meer resultaten voor gemeente ambtenaar

 
gemeente ambtenaar
Cao en salarisschalen gemeente.
Principeakkoord cao gemeenten 2017 2019. Hieronder vindt u de salarisschalen die van toepassing zijn op ambtenaren werkzaam bij de gemeente. Salaristabel gemeenten 2017 2019. Blijf nu op de hoogte. 25632 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris.
speurtocht kinderfeestje
Schaalindelingen en tabellen CAR-UWO.
Ontslag wegens reorganisatie. Ontslag wegens volledige arbeidsongeschiktheid. Ontslag wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid. Ontslag uit tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding. Ontslag op andere gronden dan genoemd in de rechtspositie. Meerdere ontslaggronden samenloop van ontslaggronden. Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
horloges dames
Ambtenaar Wikipedia.
Het is geen recht, het verzoek kan worden geweigerd. Na één zittingstermijn moet de ambtenaar kiezen welke carrière hij wil voortzetten: hij moet weer als ambtenaar gaan werken of wordt eervol ontslagen. Ook voor personeel dat bij een gemeente werkt is de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst CAR-UWO 6 van toepassing.
Verhuisdozen
Artikel: Welke soorten ambtenaren zijn er?
U bent rijksambtenaar als u in dienst bent van het Rijk. U valt dan als ambtenaar onder één van de verschillende ministeries. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het zogenaamde ARAR. Rijksambtenaren vallen ook onder de regels van de werkloosheidswet WW. Daarnaast geldt voor rijksambtenaren ook een bovenwettelijke regeling, te weten het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk. Provincieambtenaren zijn in dienst van een Provincie. De rechten en plichten van provincieambtenaren zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, de zogenaamde CAP. Provincieambtenaren vallen ook onder de WW. Daarnaast geldt voor u als provincieambtenaar ook een bovenwettelijke regeling. Deze bovenwettelijke regeling is voor provincieambtenaren geregeld in de zogenaamde Uitvoeringsregelingen. Gemeenteambtenaren zijn in dienst van een gemeente.
makelaar zeist
Nieuwe cao gemeenteambtenaren: 325%, meer loon Gemeente.nu.
In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. 18 december 2017. Amsterdamse ambtenaren krijgen betaald transitieverlof. 1 november 2017. Wijzigingen in beloning ambtenaar burgerlijke stand. 9 oktober 2017.
schiphol vertrek
Ontslag gemeente-ambtenaar en de WW-uitkering Transitievergoeding.
Er geldt volgens de bestuursrechter ambtenarenrechter één voorwaarde: het ontslag moet gelegen zijn in de werksfeer en niet te wijten aan de ambtenaar. Dit betekent dat het arbeidsconflict duidelijk verband houdt met de aanhoudende duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, waaraan ook de werkgever het gemeentebestuur debet is: beide partijen dragen dus schuld.

Contacteer ons